55943299

Lugano Bike Nr. 66 – Tappa 2 – Pairolo – Rivera