Ospizio San Gottardo

6781 San Gottardo, +41 91 869 12 35